ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบท เชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดำริ
3. กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
4. โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคูคลองสาขา คลองตาคต ดำเนินสะดวก
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตาม พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520
6. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน
7. โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและและสิงแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
8. โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
9. โครงการประสานความร่วมมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนจัดการขยะมุลผอยและของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
10. โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิงแวดล้อมยั่งยืน